Atalak: Trat.Jard.Erreg. sarbidea

Tratamenduaren eragiketak
01. Ekonomia, aurrekontu eta kontularitzako kudeaketa
02. Sarrera eta Irteeren erregistroa
03. Komunikazioen eta erakunde-harremanen agenda
04. Ekitaldi eta prestakuntzako jardueretara gonbidatuak eta bertaratuak
05. Osoko Bilkurak grabatzea
06. Giza-baliabideak eta Nomina
07. Fiskalizazioa
08. Hauteskundeetako kontabilitateakatala: 01. Kudeaketa ekonomikoa

Tratamenduaren eragiketa

Tratamenduaren azalpena EKONOMIA, AURREKONTU ETA KONTULARITZAKO KUDEAKETA
Tratamenduaren zilegitasuna Tratamenduari ezargarria zaion legeria betetzea (2/2017 Legegintzako Dekretua, urriaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bategina onesten duena. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, sektore publikoko kontratuei buruzkoa).

Tratamenduaren organo kudeatzailea

Idazkaritza Nagusia

Alta-data 5/25/2018 Baja-data


Tratamenduaren helburua

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren kudeaketa ekonomiko, aurrekontuko eta kontularitzakoa.

Erabilerak besarkatzen ditu: aurrekontuaren eta aktibo finantzarioen kudeaketa; kontratazio-espedienteen kontrola; gastu-espedienteen kontularitzako agirien tramitazioa; eta Epaitegiko langileen zerbitzu arrazoiengatiko kalte-ordainen kudeaketa.
Halaber, estatistikak eta kudeaketako adierazleak eskuratzeko datuak tratatzen dira.

interesdunen eta datu pertsonalen kategoriak

Interesdunen kategoriak Herri-Kontuen Euskal Epaitegiko pertsona fisiko hornitzaileak, zordunak edo hartzekodunak. Herri-Kontuen Euskal Epaitegiko bertako langileria.

Datu pertsonalen kategoriak Identifikatzaileak NAN/IFZ, izen-abizenak

Ezaugarri pertsonalak Ez

Inguruabar sozialak Ez

Ekonomia eta finantzakoak Banku-datuak (kontu korrontea); edo HKEE eta beste administrazio batzuekiko harreman ekonomikoak.

Akademikoak eta profesionalak Prestakuntza, titulazioak; lanbide esperientzia; profesionalen elkargo edo elkarte batekoa izatea.

Enpleguko xehetasunak Lanpostua

Beste batzuk -

Datu pertsonalen kategoria bereziak Ez Zehaztu: -


Datuak eskuratzea

Interesduna Bai

Eskuratzeko modua (zehaztu eredua edo baliabidea eta sistema, hala badagokio) Inprimakiak. Transmisio telematikoa / interneta. Telefono bidez.
Paperean
Telematikoki
Posta arrunta
Telefono bidezBeste administrazio batzuk (BAI/EZ) Ez

Administrazioa Datuen tipologia Sistema edo metodoa Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia Helburua
Beste bide batzuk (BAI/EZ) Ez

Azalpena Datuen tipologia Sistema edo metodoa Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia Helburua


Barne-tratamendua

Kudeaketako aplikazioakIzena Azalpena

Baliabide ofimatikoak Informazioaren tratamendurako bulegoko aplikazioak (Excel, Word)

SICALWIN Kontularitzako aplikazioa


Sareko kokapenakKokapena

HKEEren zerbitzariak
Artxiboak papereanIzena Azalpena

Kudeaketa ekonomikoa Egoitza nagusia. Behe solairua. Kontabilitate eta langileen kudeaketa-gunea.
Hirugarrenen edo erakundeen sarbidea (tratamenduaren ardura duten entitateak)

Izena Baliabide juridikoaren identifikazioa (Kontratua, mandatua, etab.)Datuen jakinarazpenak

Hirugarrenei edo erakundeei /hartzaileei jakinarazpenakErakundea Lagapen-moldea Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia Helburua

Zerga-administrazioa
Legezko obligazioa
190 eredu-orria (Laneko atxikipenen urteko laburpena) 110 eredu-orria (PFEZen konturako atxikipenak)
347 eta 349 eredu-orriak (Bezero eta hornitzaileen aitorpen xehakatua)


Finantza-erakundeak
Erlazioaren garapena


Kentzeko epeak

Kentzeko epeakDatuak etengabe gordetzea

SegurtasunaNeurri teknikoen eta antolamenduzkoen deskribapenaHasiera batean, Segurtasuneko Agirian aurreikusitakoak.


atala: 02. Erregistroa

Tratamenduaren eragiketa

Tratamenduaren azalpena SARRERA ETA IRTEEREN ERREGISTROA
Tratamenduaren zilegitasuna Tratamenduari ezargarria zaion legedia betetzea (839/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidea)

Tratamenduaren organo kudeatzailea

Lehendakaritza

Alta-data 5/25/2018 Baja-data


Tratamenduaren helburua

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiari aurkeztu edo igorritako eta Epaitegiaren langileek bidalitako agirien kudeaketa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikusitako terminoetan. Eraginpekoek gauzatutako sarbide, zuzenketa, baliogabetze edo oposizio eskubideen kudeaketa.

Horren erabilerak, batik bat, agirien aurkezpen edo igorketa eta horiek egiten diren unearen bermea barne hartzen ditu; baita, estatistika eta kudeaketa adierazleak eskuratzea ere.

interesdunen eta datu pertsonalen kategoriak

Interesdunen kategoriak Herri-Kontuen Euskal Epaitegiari dagokionez, gutuneria edo agiriak igorri edo jasotzen dituzten pertsona fisikoak.

Datu pertsonalen kategoriak Identifikatzaileak Izen-abizenak, helbidea (posta eta elektronikoa).

Ezaugarri pertsonalak Ez

Inguruabar sozialak Ez

Ekonomia eta finantzakoak Ez

Akademikoak eta profesionalak Ez

Enpleguko xehetasunak Ez

Beste batzuk -

Datu pertsonalen kategoria bereziak Ez Zehaztu: -


Datuak eskuratzea

Interesduna Bai

Eskuratzeko modua (zehaztu eredua edo baliabidea eta sistema, hala badagokio) Formularioak
PapereanBeste administrazio batzuk (BAI/EZ) Ez

Administrazioa Datuen tipologia Sistema edo metodoa Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia Helburua
Beste bide batzuk (BAI/EZ) Ez

Azalpena Datuen tipologia Sistema edo metodoa Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia Helburua


Barne-tratamendua

Kudeaketako aplikazioakIzena Azalpena

Baliabide ofimatikoak Informazioaren tratamendurako bulegoko aplikazioak (Excel, Word)

SICALWIN Kontularitzako aplikazioa


Sareko kokapenakKokapena

HKEEren zerbitzariak
Artxiboak papereanIzena Azalpena
Hirugarrenen edo erakundeen sarbidea (tratamenduaren ardura duten entitateak)

Izena Baliabide juridikoaren identifikazioa (Kontratua, mandatua, etab.)Datuen jakinarazpenak

Hirugarrenei edo erakundeei /hartzaileei jakinarazpenakErakundea Lagapen-moldea Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia Helburua


Kentzeko epeak

Kentzeko epeakDatuak etengabe gordetzea

SegurtasunaNeurri teknikoen eta antolamenduzkoen deskribapenaHasiera batean, Segurtasuneko Agirian aurreikusitakoak.


atala: 03. Agenda

Tratamenduaren eragiketa

Tratamenduaren azalpena KOMUNIKAZIOEN ETA ERAKUNDE-HARREMANEN AGENDA
Tratamenduaren zilegitasuna Interes publikorako gauzatutako egitekoa betetzea (1/1988 Legea, otsailaren 5ekoa, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiarena).

Tratamenduaren organo kudeatzailea

Idazkaritza Nagusia

Alta-data 5/25/2018 Baja-data


Tratamenduaren helburua

Pertsona, enpresa eta erakundeen agenda izatea, zeinekin Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak bere egiteko, eskumen eta jardueren indarrez, erakunde edo kontratu harremanak dituen.

Eman asmo zaion erabilera da 2/2004 Eusko Legebiltzarraren Legearen 2.1 artikuluan aurreikusitako erakundeei ofizio, errekerimendu, jakinarazpen eta beharrezko diren gainerako agiriak igortzekoa, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren eskumenen aribiderako.

Jakinarazpenak, berriak, deialdiak, agiriak etab. modu selektiboan igortzea komunikabide, enpresa eta erakundeei, Epaitegiaren jarduerarekin eta Epaitegiak antolatutako ospakizun eta prestakuntza ekintzekin zerikusia dutenak.

Enpresen agenda izatea, zeinekin merkataritza izaerako harremanak dituen, kontratu-jardueraren ondorioz sortuak.

interesdunen eta datu pertsonalen kategoriak

Interesdunen kategoriak Herri-Kontuen Euskal Epaitegiarekin ohiko solaskide lanak egiten dituzten pertsona fisikoak.

Datu pertsonalen kategoriak Identifikatzaileak Izen-abizenak, helbidea (posta eta elektronikoa).

Ezaugarri pertsonalak Ez

Inguruabar sozialak Ez

Ekonomia eta finantzakoak Ez

Akademikoak eta profesionalak Ez

Enpleguaren xehetasunak Kargua

Beste -

Datu pertsonalen kategoria bereziak Ez Zehaztu: -


Datuak eskuratzea

Interesduna

Eskuratzeko modua (zehaztu eredua edo baliabidea eta sistema, hala badagokio) Elkarrizketak.
Formularioak.
Interneta.

Paperean.
Euskarri informatikoa.
Telefono bidez.Beste administrazio batzuk (BAI/EZ) Bai

Administrazioa Datuen tipologia Sistema edo metodoa Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia Helburua

Administrazioa Kontaktua
Beste bide batzuk (BAI/EZ) Bai

Administrazioa Datuen tipologia Sistema edo metodoa Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia Helburua

Irispide publikoa duten iturriak (egunkariak eta aldizkari ofizialak) Kontaktua


Erakunde pribatuak Kontaktua


Barne-tratamendua

Kudeaketako aplikazioakIzena Descripción

Baliabide ofimatikoak Informazioaren tratamendurako bulegoko aplikazioak (Excel, Word)


Sareko kokapenakKokapena

HKEEren zerbitzariak
Artxiboak papereanIzena Azalpena
Hirugarrenen edo erakundeen sarbidea (tratamenduaren ardura duten entitateak)

Izena Baliabide juridikoaren identifikazioa (Kontratua, mandatua, etab.)Datuen jakinarazpenak

Hirugarrenei edo erakundeei /hartzaileei jakinarazpenakErakundea Lagapen-moldea Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia Helburua


Kentzeko epeak

Kentzeko epeakDatuak etengabe gordetzea

SegurtasunaNeurri teknikoen eta antolamenduzkoen deskribapenaHasiera batean, Segurtasuneko Agirian aurreikusitakoak.


atala: 04. Jarduerak

Tratamenduaren eragiketa

Tratamenduaren azalpena EKITALDI ETA PRESTAKUNTZAKO JARDUERETARA GONBIDATUAK ETA BERTARATUAK
Tratamenduaren zilegitasuna Interesdunaren baimena.

Tratamenduaren organo kudeatzailea

Idazkaritza Nagusia

Alta-data 5/25/2018 Baja-data


Tratamenduaren helburua

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak antolatutako ekitaldi eta prestakuntzako jardueretara bertaratzen direnen kudeaketa.

Erabilerak ekitaldiak eta prestakuntzako jarduerak bere horretan kudeatzea barne hartzen du, hala nola, horiekin lotutako material edo agirien hedapena; baita berriak, deialdiak, artikuluak eta bestelako informazioa igortzea ere, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak antolatutako bestelako ekitaldi eta prestakuntza jarduerei dagokienez.
Halaber, estatistikak eta kudeaketako adierazleak eskuratzeko datuak tratatzen dira.

interesdunen eta datu pertsonalen kategoriak

Interesdunen kategoriak Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak antolatutako ekitaldi eta prestakuntza-saioetara euren borondatez joaten diren edo joan diren pertsona fisikoak.

Datu pertsonalen kategoriak Identifikatzaileak Izen-abizenak, helbidea (posta eta elektronikoa).

Ezaugarri pertsonalak Ez

Inguruabar sozialak Ez

Ekonomia eta finantzakoak Ez

Akademikoak eta profesionalak Ez

Enpleguaren xehetasunak Kargua

Beste -

Datu pertsonalen kategoria bereziak Ez Zehaztu: -


Datuak eskuratzea

Interesduna Bai

Eskuratzeko modua (zehaztu eredua edo baliabidea eta sistema, hala badagokio) Formularioak.
Interneta.

Paperean.
Euskarri informatikoan.Beste administrazio batzuk (BAI/EZ) Ez

Administrazioa Datuen tipologia Sistema edo metodoa Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia Helburua
Beste bide batzuk (BAI/EZ) Ez

Administrazioa Datuen tipologia Sistema edo metodoa Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia HelburuaBarne-tratamendua

Kudeaketako aplikazioakIzena Azalpena

Baliabide ofimatikoak Informazioaren tratamendurako bulegoko aplikazioak (Excel, Word)


Sareko kokapenakKokapena

HKEEren zerbitzariak
Artxiboak papereanIzena Azalpena
Hirugarrenen edo erakundeen sarbidea (tratamenduaren ardura duten entitateak)

Izena Baliabide juridikoaren identifikazioa (Kontratua, mandatua, etab.)Datuen jakinarazpenak

Hirugarrenei edo erakundeei /hartzaileei jakinarazpenakErakundea Lagapen-moldea Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia Helburua

Beste erakunde laguntzaile edo zerbitzu emaile batzuei, unean uneko ekintzak antolatu eta kudeatzeko.

Ekitaldi edo prestakuntza-saio bakoitzera bertaratuei (dena delako ekintzan izena emandakoen zerrenda)
Kentzeko epeak

Kentzeko epeakDatuak etengabe gordetzea

SegurtasunaNeurri teknikoen eta antolamenduzkoen deskribapenaHasiera batean, Segurtasuneko Agirian aurreikusitakoak.


: 05. Osoko bilkurak

Tratamenduaren eragiketa

Tratamenduaren azalpena OSOKO BILKURAK GRABATZEA
Tratamenduaren zilegitasuna Tratamenduaren arduradunari esleitutako egiteko publikoen aribidea (1/1988 Legea, otsailaren 5ekoa, Herri Kontuen Euskal Epaitegiarena).

Tratamenduaren organo kudeatzailea

Idazkaritza Nagusia

Alta-data 5/25/2018 Baja-data


Tratamenduaren helburua

HKEEko Osoko bilkuretan izaten diren eztabaiden audioa grabatzea.

Erabilerak grabatutako audioaren gaineko kontsultak barne hartzen ditu, aktak transkribatu ahal izateko.

interesdunen eta datu pertsonalen kategoriak

Interesdunen kategoriak HKEEko Osoko bilkurako kideak.

Datu pertsonalen kategoriak Identifikatzaileak Izen-abizenak, helbidea (posta eta elektronikoa).

Ezaugarri pertsonalak Ez

Inguruabar sozialak Ez

Ekonomia eta finantzakoak Ez

Akademikoak eta profesionalak Ez

Enpleguaren xehetasunak Kargua

Beste -

Datu pertsonalen kategoria bereziak Ez Zehaztu: -


Datuak eskuratzea

Interesduna Bai

Eskuratzeko modua (zehaztu eredua edo baliabidea eta sistema, hala badagokio) Grabazio-sistema
Euskarri informatikoa.


Beste administrazio batzuk (BAI/EZ) Ez

Administrazioa Datuen tipologia Sistema edo metodoa Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia Helburua
Beste bide batzuk (BAI/EZ) Ez

Administrazioa Datuen tipologia Sistema edo metodoa Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia HelburuaBarne-tratamendua

Kudeaketako aplikazioakNombre Descripción


Sareko kokapenakKokapena

HKEEren zerbitzariak
Artxiboak papereanIzena Azalpena
Hirugarrenen edo erakundeen sarbidea (tratamenduaren ardura duten entitateak)

Izena Baliabide juridikoaren identifikazioa (Kontratua, mandatua, etab.)Datuen jakinarazpenak

Hirugarrenei edo erakundeei /hartzaileei jakinarazpenakErakundea Lagapen-moldea Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia Helburua


Kentzeko epeak

Kentzeko epeakDatuak etengabe gordetzea

SegurtasunaNeurri teknikoen eta antolamenduzkoen deskribapenaHasiera batean, Segurtasuneko Agirian aurreikusitakoak.


: 06. Giza baliab.

Tratamenduaren eragiketa

Tratamenduaren azalpena GIZA-BALIABIDEAK ETA NOMINA
Tratamenduaren zilegitasuna Tratamenduari ezargarria zaion legeria betetzea (Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989 Legea. 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onesten duena. 1/1988 Legea, otsailaren 5ekoa, Herri Kontuen Euskal Epaitegia

Tratamenduaren organo kudeatzailea

Idazkaritza Nagusia

Alta-data 5/25/2018 Baja-data


Tratamenduaren helburua

Giza baliabideen eta nominaren erregistroa eta kudeaketa.

Horren erabilerak honako hauek barne-hartzen ditu: hautaketa prozesuak eta langileen hornidura; nomina kalkulatzeko prozesuak; PFEZren atxikipenak; Gizarte Segurantzari egindako ekarpenak eta kasua balitz, dagozkion mutualitate eta gizarte aurreikuspeneko erakundeei; eta presentziaren kontrola.

interesdunen eta datu pertsonalen kategoriak

Interesdunen kategoriak Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren zerbitzura diharduen langileria eta langileen hautaketa- eta hornidura-prozesuetan parte hartzen duten pertsonak.

Datu pertsonalen kategoriak Identifikatzaileak NAN / IFZ, GS zk. / mutualitatea, izen-abizenak, helbidea, telefono zk., sinadura, irudia, langileen erregistro zk.

Ezaugarri pertsonalak Egoera zibila, familiarena, jaiotze-data, jaiotze-tokia, adina, sexua, nazionalitatea.

Inguruabar sozialak Ez

Ekonomia eta finantzakoak Sarrerak, errentak, bankuko datuak, nominako datu ekonomikoak, pentsio-planak, erretiroa, aseguruak.

Akademikoak eta profesionalak Prestakuntza, titulazioak, ikaslearen historia, lanbide-esperientzia.

Enpleguaren xehetasunak Kidegoa, eskala, kategoria, gradua, lanpostua, nominako datu ez-ekonomikoak, langilearen historia

Beste Penalak, Administratiboak.

Datu pertsonalen kategoria bereziak Ez Zehaztu: -


Datuak eskuratzea

Interesduna Bai

Eskuratzeko modua (zehaztu eredua edo baliabidea eta sistema, hala badagokio) Formularioak.
Paperean.


Beste administrazio batzuk (BAI/EZ) Ez

Administrazioa Datuen tipologia Sistema edo metodoa Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia Helburua
Beste bide batzuk (BAI/EZ) EZ

Administrazioa Datuen tipologia Sistema edo metodoa Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia HelburuaBarne-tratamendua

Kudeaketako aplikazioakIzena Azalpena


Sareko kokapenakKokapena

HKEEren zerbitzariak
Artxiboak papereanIzena Azalpena
Hirugarrenen edo erakundeen sarbidea (tratamenduaren ardura duten entitateak)

Izena Baliabide juridikoaren identifikazioa (Kontratua, mandatua, etab.)Datuen jakinarazpenak

Hirugarrenei edo erakundeei /hartzaileei jakinarazpenakErakundea Lagapen-moldea Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia Helburua

Foru ogasunak
Legezko obligazioaZerga Administrazioaren Estatuko Agentzia
Legezko obligazioaGizarte Segurantzari eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari
1/1994 Errege Lege-dekretua, ekainaren 20koa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onesten duena


Kentzeko epeak

Kentzeko epeakDatuak etengabe gordetzea

SegurtasunaNeurri teknikoen eta antolamenduzkoen deskribapenaHasiera batean, Segurtasuneko Agirian aurreikusitakoak.

Hasiera batean, Segurtasuneko Agirian aurreikusitakoak.


atala: 07. Fiscalizazioa

Tratamenduaren eragiketa

Tratamenduaren azalpena FISKALIZAZIOA
Tratamenduaren zilegitasuna Tratamenduaren arduradunari eskuordetutako ahal publikoen aribidea (1/1988 Legea, otsailaren 5ekoa, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiarena).

Tratamenduaren organo kudeatzailea

Fiskalizazio-atalak

Alta-data 5/25/2018 Baja-data


Tratamenduaren helburua

Euskal sektore publikoaren eta diru-laguntzen hartzaile direnen fiskalizazioak egitea, indarreko legediak Herri-Kontuen Euskal Epaitegiari aitortzen dizkion eskumenen indarrez.

Fitxategiari ematen zaion erabilera da fiskalizazio finantzario, legezko eta operatiborako gauzatzen diren jardueretatik eratortzen den hura.

interesdunen eta datu pertsonalen kategoriak

Interesdunen kategoriak Diru-laguntzen hartzaileak

Datu pertsonalen kategoriak Identifikatzaileak NAN / IFZ, Gizarte Segurantzako zk. / Mutualitatea, Izen-abizenak, Helbidea, Telefonoa, Langileen Erregistro-zk.

Ezaugarri pertsonalak Familiakoak, jaiotza-data.

Inguruabar sozialak EZ

Ekonomia eta finantzakoak Nominaren datu ekonomikoak Eraginpekoak emandako ondasun eta zerbitzuak Eraginpekoak jasotako ondasun eta zerbitzuak

Akademikoak eta profesionalak Prestakuntza, titulazioak

Enpleguaren xehetasunak Kidegoa, eskala, kategoria, gradua, lanpostua

Beste Penalak. Administratiboak

Datu pertsonalen kategoria bereziak Bai Zehaztu osasuna, erlijioa, ideologia, afiliazio sindikala


Datuak eskuratzea

Interesduna Ez

Eskuratzeko modua (zehaztu eredua edo baliabidea eta sistema, hala badagokio)

Beste administrazio batzuk (BAI/EZ) Bai

Administrazioa Datuen tipologia Sistema edo metodoa Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia Helburua

Fiskalizatutako erakundeak
Formularioak
Posta arrunta
Internet
Telefono bidez
Beste bide batzuk (BAI/EZ) Ez

Administrazioa Datuen tipologia Sistema edo metodoa Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia HelburuaBarne-tratamendua

Kudeaketako aplikazioakIzena Descripción

Baliabide ofimatikoak Informazioaren tratamendurako bulegoko aplikazioak (Excel, Word)

ACL Datu-baseen kudeatzaileaTeamMateSareko kokapenakKokapena

HKEEren zerbitzariak
Artxiboak papereanIzena Azalpena

Artxibo nagusia (sotoa)

Hirugarrenen edo erakundeen sarbidea (tratamenduaren ardura duten entitateak)

Izena Baliabide juridikoaren identifikazioa (Kontratua, mandatua, etab.)Datuen jakinarazpenak

Hirugarrenei edo erakundeei /hartzaileei jakinarazpenakErakundea Lagapen-moldea Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia Helburua

Kontuen Epaitegia
Eskumenen aribideaEpaitegiak eta Ministerio fiskala
Eskumenen aribidea


Kentzeko epeak

Kentzeko epeakDatuak etengabe gordetzea

SegurtasunaNeurri teknikoen eta antolamenduzkoen deskribapenaHasiera batean, Segurtasuneko Agirian aurreikusitakoak.


atala: 08. Hauteskundeak

Tratamenduaren eragiketa

Tratamenduaren azalpena HAUTESKUNDEETAKO KONTABILITATEAK
Tratamenduaren zilegitasuna Tratamenduaren arduradunari eskuordetutako ahal publikoen aribidea (1/1988 Legea, otsailaren 5ekoa, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiarena).

Tratamenduaren organo kudeatzailea

Fiskalizazio-atalak

Alta-data 5/25/2018 Baja-data


Tratamenduaren helburua

Hauteskundeetako kontabilitateen fiskalizazioa egitea, hauteskunde-gaietan indarreko legediak Herri-Kontuen Euskal Epaitegiari aitortzen dizkion eskumenen indarrez.

Erabilera da hauteskundeetako kontabilitateak fiskalizatzeko gauzatzen diren jardueretatik eratortzen den hura.

interesdunen eta datu pertsonalen kategoriak

Interesdunen kategoriak Hauteskunde-prozesuetara aurkezten diren hautagaitzekin harreman ekonomikoa izan duten pertsonak eta horien hauteskundeetako administratzaileak.

Datu pertsonalen kategoriak Identifikatzaileak NAN / IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta, elektronikoa), telefono zk., sinadura (eskuzkoa, elektronikoa)

Ezaugarri pertsonalak Ez

Inguruabar sozialak Ez

Ekonomia eta finantzakoak Bankuko datuak. Eraginpekoak emandako ondasun eta zerbitzuak. Eraginpekoak jasotako ondasun eta zerbitzuak

Akademikoak eta profesionalak Ez

Enpleguaren xehetasunak Ez

Beste Ez

Datu pertsonalen kategoria bereziak Bai Zehaztu: Ideologia


Datuak eskuratzea

Interesduna Ez

Eskuratzeko modua (zehaztu eredua edo baliabidea eta sistema, hala badagokio)

Beste administrazio batzuk (BAI/EZ)

Administrazioa Datuen tipologia Sistema edo metodoa Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia Helburua

Fiskalizazio-gai diren erakundeak
papereanBeste bide batzuk (BAI/EZ)

Administrazioa Datuen tipologia Sistema edo metodoa Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia Helburua

Finantza-erakundeak

paperean
Hornitzaileak

paperean
edo alderdi politikoak hauteskunde-koalizioak, hautagaitzak eta hauteskunde-batzordeak

paperean

Barne-tratamendua

Kudeaketako aplikazioakIzena Azalpena

Baliabide ofimatikoak Informazioaren tratamendurako bulegoko aplikazioak (Excel, Word)

ACL Datu-baseen kudeatzaileaTeamMateSareko kokapenakKokapena

HKEEren zerbitzariak
Artxiboak papereanIzena Azalpena

Artxibo Nagusia (sotoa)

Hirugarrenen edo erakundeen sarbidea (tratamenduaren ardura duten entitateak)

Izena Baliabide juridikoaren identifikazioa (Kontratua, mandatua, etab.)Datuen jakinarazpenak

Hirugarrenei edo erakundeei /hartzaileei jakinarazpenakErakundea Lagapen-moldea Eskuratzeko zilegitasunaren justifikazioa Indarraldia Helburua

Epaitegiak eta Ministerio fiskala
Eskumenen aribidea


Kentzeko epeak

Kentzeko epeakDatuak etengabe gordetzea

SegurtasunaNeurri teknikoen eta antolamenduzkoen deskribapenaHasiera batean, Segurtasuneko Agirian aurreikusitakoak.